TEST LOAD

–     S__5660703     ตามประกาศ กรมสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงาน ได้มีการประกาศเรื่องหลักเกณฑ์ และวิธีการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของปั้นจั่นขึ้น กำหนดใช้ในการดำเนินการ
ใช้งานที่เกี่ยวข้องกับปั้นจั่น ต้องมีการดำเนินการปฏิบัติการทดสอบการใช้งาน (TEST LOAD) หรือการทดสอบปั้นจั่นโดยวิศวกรอย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี พร้อมออกเอกสารรับรอง (ปจ. 1 ) โดยกำหนดไว้ดังนี้

1.ปั้นจั่นที่มีขนาดพิกัดตั้งแต่ 1 ตัน แต่ไม่เกิน 3 ตันต้องจัดให้มีการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของปั้นจั่น 1 ครั้ง/ปี

2.ปั้นจั่นที่มีขนาดพิกัด มากกว่า 3 ตัน แต่ไม่เกิน 50 ตัน ต้องจัดให้มีการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของปั้นจั่น ทุก ๆ 6 เดือน

3.ปั้นจั่นที่มีขนาดพิกัด 50 ตันขึ้นไป ต้องจัดให้มีการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของปั้นจั่นทุก ๆ 3 เดือน

**ประกาศ ณ วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

 

ทางบริษัท เคทีเอสซี จำกัด มีการดำเนินการในส่วนของ ซ่อมบำรุงรอกและเครน พร้อมดำเนินการทดสอบปั้นจั่น  (TEST LOAD) โดยมีวิศวกรผู้มีประสบการณ์ ในการทดสอบและพร้อมแนะนำหรือให้คำปรึกษางานทดสอบปั้นจั่น

 

 

คลิกที่ภาพเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์
คลิกที่ภาพเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์
ผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท เคทีเอสซี จำกัด