title-ktsc-services

นโยบายคุณภาพ : สินค้าดี ชำนาญงาน มุ่งมั่นพัฒนาปรับปรุงงานบริการซ่อมรอกและเครนอย่างต่อเนื่อง เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า

ทางบริษัทฯ มีวิศวกรที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ ในงานด้านการตรวจสอบ รวมถึงให้คำปรึกษาปัญหาที่เกี่ยวข้องกับรอกและเครน พร้อมมีการแนะนำการใช้งานรอกและเครนอย่างถูกวิธีการตรวจสอบ มุ่งเน้นในส่วน ของความปลอดภัยของผู้ใช้งานรอกและครนให้ได้รับความปลอดภัยสูงสูด ในการใช้งานรอกและเครนให้เป็นไปตามระบบ ISO 9000 : 2000 และเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายคุณภาพของบริษัท บริษัทฯ มีความยินดีที่เป็นส่วนหนึ่งในการใช้งานรอกและเคลนอย่างปลอดภัย

คลิกที่ภาพเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์
คลิกที่ภาพเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์
ผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท เคทีเอสซี จำกัด