Inspection for Maintenance

เพื่อความเหมาะสมในการจัดทำโปรแกรมการซ่อมบำรุงให้ได้มาตรฐาน เราได้จัดแบ่งโปรแกรมการตรวจซ่อมรอกและเครน ตามชั่วโมงการทำงาน(ED%)

  • 1.1 VISUAL CHECK ถ้าหากการทำงานของรอกและเครน มีการใช้งานไม่มากหรือต่ำกว่า 80% ของการใช้งานตามพิกัดของน้ำหนัก ให้ใช้การตรวจเช็คแบบสายตา
  • 1.2 PREVENTIVE MAINTENANCE ถ้าหากการทำงานของรอกและเครน มีการใช้งานมากกว่า 80% ของการใช้งานตามพิกัดของน้ำหนัก แต่ยังไม่เกิน 100% ของการใช้งาน เราเสนอให้ใช้การตรวจเช็คแบบตรวจก่อนซ่อม
  • 1.3 OVER HAUL ในกรณีที่มีการใช้งานรอกและเครนอย่างหนัก คือ มากกว่า 100% ของการทำงาน ตามพิกัดของน้ำหนัก ผู้ใช้งานควรใช้โปรแกรมการซ่อมบำรุงแบบแยกชิ้น ส่วน

 

 

 

คลิกที่ภาพเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์
คลิกที่ภาพเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์
ผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท เคทีเอสซี จำกัด