ประวัติ บริษัท เคทีเอสซี จำกัด

บริษัท เคทีเอสซี จำกัด เริ่มก่อตั้งวันที่ 30 กันยายน 2537 ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการตรวจเช็ค ซ่อมบำรุงรักษารอกและเครน ภายใต้ผลิตภัณฑ์ “KITO” บริษัทได้รับความไว้วางใจ เป็นที่เชื่อถือในการบริการตรวจเช็คซ่อมบำรุงรอกและเครน รวมทั้งให้คำปรึกษา และเซนต์รับรองความปลอดภัยการใช้งานรอกและเครน โดยวิศวกรผู้ชำนาญงาน พร้อมมีการจัดสัมมนาอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานรอก และเครนอย่างปลอดภัย รวมทั้งการจัดจำหน่ายอะไหล่รอกและเครน พร้อมทั้งอุปกรณ์ช่วยยกและผลิตภัณฑ์อื่นๆ

ในช่วงปลายปี 2542 บริษัทได้มีการประชุมวางแนวทางการพัฒนาระบบงานบริการเพื่อให้คุณภาพของงานบริการมากยิ่งขึ้น โดยเลือกระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9002:1994 การจัดทำระบบบริหารคุณภาพ ISO 9002:1994 เริ่มต้นตั้งแต่ต้นปี 2543 จากการเข้าร่วมในโครงการของสมาคมส่งเสริมอุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรมจนได้รับใบรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9002:1994 ออกโดยบริษัท มูดี้ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด

ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ปี2544 ใช้เวลาในการจัดทำระบบบริหารคุณภาพ ประมาณ 1 ปี และเป็นผู้ที่ได้รับการรับรองรายแรกในส่วนของงานบริการตรวจเช็คซ่อมบำรุงดูแลรักษารอกและเครน หลังจากนั้น บริษัทฯได้มีการพัฒนาการจัดทำระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2000 ต่อจากระบบบริหารคุณภาพ ISO 9002:1994 เพื่อให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับงานบริการของบริษัท เละเพื่อสนองความพอใจของลูกค้าให้มากที่สุด และได้รับใบรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2000 ในเดือนมีนาคม ปี 2545

กุญแจสู่ความสำเร็จตลอดระยะเวลา 15 ปี ที่ผ่านมาของบริษัท เคทีเอสซี จำกัด ก็คือความเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีและการพัฒนาปรับปรุงงานบริการ ตรวจเช็คบำรุงรักษารอกและเครนอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งการพัฒนาบุคลากรทุกๆฝ่ายให้มีการทำงานอย่างมีคุณภาพและเน้นความปลอดภัยให้มากที่สุด อันนำมาซึ่งความเชื่อมั่นและไว้วางใจที่ลูกค้ามีต่องานบริการของเรา โดยที่บริษัทมีเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ ดังนี้

  • บริษัทมีการจัดเตรียมพนักงานเพื่อทำการตรวจเช็คและตรวจสอบทั้งที่บริษัท และสถานที่ที่ลูกค้าเรียกไปตรวจ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า ทั้งในกรุงเทพมหานคร, ปริมณฑล และต่างจังหวัด โดยที่จะทำการตรวจเช็คและตรวจสอบ อย่างมีคุณภาพ ทันความต้องการลูกค้า
  • จัดจำหน่ายอะไหล่รอกและเครน พร้อมอุปกรณ์ช่วยยกหรือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องของรอกและเครนแต่ละรุ่นแต่ละประเภทที่มีคุณภพ ตามที่ลูกค้ามีการใช้งานอยู่ พร้อมทั้งจัดหาดัดแปลงแก้ไขอะไหล่รอกและเครนในรุ่นที่ไม่มีจำหน่ายในตลาดทั่วไป
  • ปฏิบัติงานตามความต้องการลูกค้า เพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดอย่างต่อเนื่อง
  • การให้คำปรึกษาและเซนต์รับรองความปลอดภัยของการใช้รอกและเครน (คป. 1) และ( คป.2) โดยวิศวกรที่มีความชำนาญงาน พร้อมทั้งให้คำแนะนำการใช้รอกและเครน และการบำรุงรักษาเบื้องต้นให้กับลูกค้าอย่างถูกวิธีและปลอดภัย
  • จัดการอบรมสัมมนาให้กับลูกค้า เพื่อเน้นถึงความปลอดภัยในการใช้รอกและเครนอย่างถูกวิธีและปลอดภัยที่สุด
  • พนักงานของบริษัทจะต้องได้รับการฝึกอบรมอย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง เพื่อให้มีความสามารถในการทำงานด้านการบริการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

นับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งบริษัทขึ้นมาจวบจนทุกวันนี้ บริษัท เคทีเอสซี จำกัด ได้ให้บริการตรวจเช็คซ่อมบำรุง รักษารอกและเครนอย่างมีคุณภาพ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าแต่ละองค์กร เบื้องหลังความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในงานบริการ ตรวจเช็คซ่อมแซ่มรอกและเครน รวมทั้งการจัดการฝึกอบรมบุคลากรอย่างมีคุณภาพ และการเสาะแสวงหาความรู้เทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อที่จะนำมาพัฒนางานบริการตรวจเช็คซ่อมแซ่มบำรุงรักษารอกและเครน รวมถึงทั้งระบบการลำเลียงอื่นๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตที่จะสามารถให้กับลูกค้าจะเน้นหนักด้านความปลอดภัยและคุณภาพที่มีมาตรฐานสูงสุด เพื่อสร้างความพึงพอใจจากลูกค้า

คลิกที่ภาพเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์
คลิกที่ภาพเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์
ผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท เคทีเอสซี จำกัด